Algemene voorwaarden Annet Schram training & coaching;
onderdeel van FRAS training

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

  • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot de opdracht of deelname aan een training is gesloten.

  • Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de training deelneemt.

  • AnnetSchram.nl is onderdeel van FRAS training, hier genoemd als ‘FRAS’

  • Opdracht: overeenkomst bevestigd per offerte.

  • Training: training, cursus, sessie, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden en/of het verkrijgen van inzicht.

  • Open training: training met deelname door deelnemer(s) uit verschillende bedrijven en/of organisaties.

  • 'In company'-training: training met deelname door deelnemer(s) uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie.

  • Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van 'FRAS', ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
3. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 of het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 4 lid 2 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open training
1. Inschrijving voor de door 'FRAS' te verzorgen open trainingen kan door opdrachtgever plaatsvinden door het inzenden per post of per mail van het volledig ingevulde inschrijfformulier, door telefonische aanmelding of door aanmelding per e-mail/elektronische post.
2. 'FRAS' bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds schriftelijk per e-mail. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende training tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.
3. De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs.

 

 

Artikel 4. Overeenkomst ter zake een opdracht of in-company training
1. Ter zake een opdracht of  in-company training zal opdrachtgever een offerte aanvragen bij 'FRAS'.
2. De overeenkomst met betrekking tot de opdracht of deelname aan een in-company training komt tot stand door volledige acceptatie van de offerte.
3. De inhoud van de offerte geldt als weergave van de overeenkomst. Een afwijkende acceptatie van de offerte geldt als verwerping van de oorspronkelijke offerte en als een uitnodiging tot het doen van een nieuwe offerte. 'FRAS' is niet verplicht tot het opstellen van een nieuwe offerte.

Artikel 5. Prijzen van open training
1. Bij aanmelding voor een training middels het aanmeldingsformulier op basis van een mailing gelden de prijzen als vermeld in die mailing.
2. Bij inschrijving door middel van invulling van het formulier via internet en verzending per e-mail/elektronisch post gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld.
3. In de trainingsprijzen zijn de kosten voor het trainingsmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
4. Als op een training BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.
5. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast. Dit zal altijd voor aanvang van de training schriftelijk worden medegedeeld.
6. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 6. Prijzen van opdracht of  in-company training
1. De opdrachtprijs of trainingsprijs die is vermeld in de offerte is slechts bindend gedurende de geldigheidsduur van die offerte.
2. In de geoffreerde trainingsprijs zijn de kosten voor het trainingsmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
3. In de geoffreerde opdrachtprijs zijn de reiskosten inbegrepen tenzij anders vermeld. Door onvoorziene omstandigheden kan achteraf alsnog reiskosten gefactureerd worden.                      

4. Als op een training BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.
5. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast. Dit zal altijd voor aanvang van de training schriftelijk worden medegedeeld.
6. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

 

 

Artikel 6a. ‘FRAS’ Strippenkaart of Blokken.

1. Met de ‘FRAS’ strippenkaart of blokken koopt de opdrachtgever het in de offerte genoemde aantal uren tegen het bij genoemde bedrag excl BTW

2. De ‘FRAS’ strippenkaart of blok heeft een geldigheidsduur van 6 maanden ingaande van de datum van de factuur.

3. De ‘FRAS’ strippenkaart of blok is niet overdraagbaar, en alleen toepasbaar op de in de offerte vermelde werkzaamheden.

4. Bij beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever vervalt het nog resterende tegoed.

5. De ‘FRAS’ strippenkaart of blok wordt vooraf betaald binnen de vermelde betalingstermijn.

Artikel 7. Betaling


1. Na inschrijving voor een training zoals vermeld in artikel 3 of na acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel 4 zendt 'FRAS' een factuur met betrekking tot de opdracht of training aan de opdrachtgever.
2. Betaling door de opdrachtgever dient volledig te geschieden binnen de vervaldatum vermeld op de factuur, doch uiterlijk voor aanvang van de eerste trainings/opdracht dag, zonder enig recht op korting of verrekening, door middel van storting op een door 'FRAS' aangewezen bank- of girorekening.
3. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van € 10,- per dag. 
4. Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor 'FRAS' voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.
5. Indien voor aanvang van de training niet de volledige betaling van de factuur door 'FRAS' is ontvangen, dan is de deelnemer niet gerechtigd aan de training deel te nemen, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige factuur plus eventueel bijkomende kosten.

Artikel 8. Annulering/Verplaatsing data in-company training door de opdrachtgever
Een trainingsdagdeel kan tot een (1) week voor de afgesproken datum in overleg kosteloos éénmalig worden verplaatst naar een andere datum, mits deze datum niet verder dan drie (3) maanden vooruit geplaatst wordt. Bij verplaatsing verder dan drie (3) maanden of verplaatsing binnen (1) week voor de afgesproken datum wordt 25% van het factuurbedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen een (1) week voor de afgesproken datum of een tweede verplaatsing is het volledige factuurbedrag verschuldigd.

Artikel 9. Annulering open training door de opdrachtgever
1. Annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst ter zake een open training is uitsluitend mogelijk bij aangetekend schrijven tot uiterlijk vier (4) weken voor de geplande eerste trainingsdag.
2. Bij annulering tot vier (4) weken voor de eerste trainingsdag wordt € 30,- (excl. BTW) in rekening gebracht. Bij annulering vanaf vier (4) weken tot één week voor de eerste trainingsdag zal 50% van het verschuldigde trainingsbedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen één (1) week voor de eerste trainingsdag is het volledige bedrag verschuldigd en heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
3. Annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst na aanvang van de training is niet mogelijk.                                                                                                                                                                   

Artikel 10. Verhindering van deelname
1. Indien een deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de training/coaching, is vervanging door een andere deelnemer mogelijk, mits de vervanger uiterlijk een (1) week voor de eerste trainingdag wordt aangemeld bij 'FRAS' Voor deze vervanging is de opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd.
2. Een verhinderde deelnemer kan op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde training op andere data of datum. Bij overboeking worden administratiekosten ad € 19,50 excl. BTW in rekening gebracht. Bij overboeking binnen een week voor de eerste trainingsdag bedragen deze kosten 25% van de trainingsprijs, met een minimum van € 19,50.

3. Bij annulering binnen 24 uur of no-show van een kosteloos aangeboden deelname aan een van de trainingen/coaching wordt een bedrag  ter hoogte van 50% van de betreffende trainings/coachingsprijs gefactureerd. Dit bedrag is exclusief btw.

Artikel 11. Annulering door 'FRAS'
'FRAS' behoudt zich het recht voor de training te annuleren tot uiterlijk drie (3) dagen voor de eerste trainingsdag. De opdrachtgevers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. 'FRAS' zal het door de opdrachtgever betaalde bedrag restitueren. Indien mogelijk biedt 'FRAS' de opdrachtgever een vervangende optie aan. Bij verhindering van de trainer zal ‘FRAS’ een vervangende trainer aanstellen. Indien de opdrachtgever hiervan gebruik maakt wordt het factuurbedrag niet gerestitueerd.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. ‘FRAS' is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met het uitvoeren van de werkzaamheden binnen de opdracht of deelname aan een training van 'FRAS' of de annulering van de overeenkomst door 'FRAS', tenzij aan 'FRAS' opzet of grove schuld kan worden verweten.
2. Indien 'FRAS’ op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
3. Indirecte schade wordt niet vergoed.

 

 

 

Artikel 13. Intellectuele eigendom
1. Het verstrekte trainingsmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de rapportages, de training, het trainingsmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de opdracht of training worden door 'FRAS' voorbehouden.
2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 'FRAS' is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van de gemaakte rapportages/reportages of het verstrekte trainingsmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

3. Gemaakt foto en video materiaal is en blijft eigendom van ‘FRAS’ en kan gebruikt worden voor reclame doeleinden.

Artikel 14. Vervanging docent of trainer
'FRAS' is te allen tijde gerechtigd een consultant of trainer, door haar met de uitvoering van de overeenkomst belast, te vervangen door een gelijkwaardige consultant of trainer.

Artikel 15. RIVM/COVID 19 maatregel

1. 'FRAS' is gebonden aan de wettige maatregelen van het RIVM inzake COVID 19. Wanneer de maatregelen invloed hebben op een opdracht, zal 'FRAS' zo snel mogelijk contact op nemen met opdrachtgever/deelnemer.

2. 'FRAS' is niet aansprakelijk voor kosten door annulering van de opdracht door opdrachtgever en derden.

3. Wanneer bij aanvang van de training/coaching/opdracht blijkt dat een deelnemer verkoudheid / COVID 19 klachten vertoont, is 'FRAS' gerechtigd de deelnemer van verdere deelname worden uit te sluiten óf de training/coaching/opdracht te annuleren en heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.

4. Op locatie van of geregeld door opdrachtgever is ‘FRAS’ niet verantwoordelijk voor hygiëne materialen.

 

Artikel 16. Gedragscode / wet AVG
1. ‘FRAS’ opdrachtgever/deelnemer erkennen dat de inhoud van de relatie alsmede de gegevens en informatie welke aan hen bekend zijn/worden in het kader van de overeenkomst een strikt vertrouwelijk karakter hebben. Geen der partijen zal direct noch indirect de inhoud van de relatie alsmede de gegevens en informatie welke aan haar bekend worden aan derden bekend maken. Deze verplichting geldt zowel gedurende de looptijd van een overeenkomst als na afloop daarvan.

2. Deelnemers zijn verplicht gedurende de gehele activiteit de aanwijzingen en instructies van de leiding (van zowel ‘FRAS’  als door ‘FRAS’  ingeschakelde derden) op te volgen.

Wanneer tijdens de activiteit blijkt dat een deelnemer fysieke of psychische gebreken

vertoont, zich aan wangedrag schuldig maakt of op overige wijze hinder of overlast oplevert

of kan opleveren, kan de deelnemer van verdere deelname worden uitgesloten.

3. Tijdens training/coaching met het paard als co-coach zal de deelnemer zich in geen geval OP het paard begeven. Het niet opvolgen van instructie kwijt ‘FRAS’ in alle gevallen van gelede schade.

4. ‘FRAS’ bewaart alle gegevens en conversatie van opdrachtgevers en deelnemers in een veilige digitale omgeving voorzien van een wachtwoord.

5. Gemaakte foto’s en videobeelden worden beveiligd digitaal opgeslagen voor reflectiedoeleinden.

6. Gemaakte foto’s en videobeelden kunnen worden gebruikt voor reclame doeleinden op de website, flyers en social media.

 

U kunt altijd aangeven wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van persoonlijke herkenbaarheid als aangegeven in artikel 13.3

 

Artikel 17. Toepasselijk recht
1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van 'FRAS' en overeenkomsten tussen 'FRAS' en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te 's-Gravenhage, tenzij de wet anders voorschrijft.